Bjärby & lilla Dalby alvar

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Kastlösa Alvargata, 380 62 Mörbylånga, Sweden
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Rosenvingade gräshoppor och ödeby

Lilla Dalby och Bjärby alvar är omväxlande med våtmarker, trädbevuxna höjdryggar och öppet hällmarksalvar. I landskapet ligger strödda stenar och block alltsedan inlandsisen drog sig tillbaka.

 

Alvar flora

Den tunna jorden har varit betad i tusentals år. Här växer axveronika, brudbröd, fältsippa, knölsmörblomma och sällsyntare arter som fjällnejlika och nattviol. På försommaren blommar Adam och Eva, krutbrännare och andra orkidéer i stor mängd. I landskapet finns en domarring från järnåldern, ett flertal odlingsrösen samt fina exempel på öländska stenmurar.

 

Fågelliv

Inom området förekommer flera mindre våtmarker exempelvis Rosamossen och fuktängarna längs Penåsabäcken. Här häckar bl.a. enkelbeckasin och rödbena. Ute på Alvaret kan du höra karaktärsfåglar som ljungpipare, stenskvätta och buskskvätta. Kanske får du också se den eleganta ängshöken komma seglande över alvarmarken, på jakt efter sorkar, möss eller småfåglar.

 

Sällsynta gräshoppor

På alvaret lever rosenvingad och blåvingad gräshoppa som har klarat sig kvar sedan den senaste värmetiden. Alvarvandraren kan bli mycket överraskad när den rosenvingade flyger upp med ett ljudligt brummande och visar sina rosaskimrande vingar.

 

Penåsa ödeby

På Bjärby alvar ligger Penåsa ödeby. Penåsa uppodlades 1779. Byn bestod av två gårdar som var mycket små. 1844 upphörde Penåsa som hemman, den ena gården såldes till Kastlösa byamän och den andra till Bjärby. Idag finns grunderna efter ett bostadshus, ruinen efter en stenkällare samt fruktträd och bärbuskar härute.

 

Vandrings-och cykelled

På den gamla banvallen mellan Kastlösa och Skärlöv kan du ta en trevlig promenad eller cykletur över alvaret. Järnvägen var i bruk 1910-1961 och byggdes för att transportera sockerbetor. Stationshusen i Kastlösa och Skärlöv är bevarade.

 

FAKTA

Storlek: Lilla Dalby 481 ha, Bjärby 326 ha

Beslutsår: 1980

Syfte: att bibehålla det unika betesberoende kulturlandskapet, vegetationstyper som är representativa för alvarmark, gynna både typiska och sällsynta växt- och djurarter, bevara och synliggöra kulturhistoriska lämningar, underlätta allmänhetens upplevelse av natur- och kulturvärdena. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit:

Följ väg 136 söderut till Kastlösa alternativt Bjärby. Här finns informationsplatser. Vid Penåsa ödeby längs gamla banvallen finns parkeringsplats.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.44327, 16.46523

 

Bjärby-&-Lilla-Dalby-Alvar

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr över (343kB)Bjarby & Lilla Dalby Alvar

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188” 

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län