Halltorp

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: EKERUMSVÄGEN 31, 387 92 Borgholm, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Trädjättar och sällsynta skalbaggar

Halltorps naturreservat har en av Nordeuropas värdefullaste ädellövskogar och området hör till landets artrikaste. De gamla grova ekarna i reservatet är livsmiljö för våra tre största skalbaggar; stor ekbock, ekoxe och läderbagge.

 

Gamla lövängar

Halltorps hage utgör södra delen i ett mer eller mindre sammanhängande ädellövskogsbälte som sträcker sig ända upp till Borgholm. Liksom många andra lundar på Öland har Halltorp varit löväng. Här skördades vinterfoder åt kreaturen, både gräs och löv togs tillvara. Vid 1900-talets början upphörde ängsskötseln och markerna växte igen. Idag röjs och betas stora delar av reservatet.

 

Jätte ekar

Fram till 1900-talets början fanns ett mycket stort bestånd av ek i Halltorp. 1918 ägde en omfattande avverkning rum och ett tusental gamla ekar sågades ner. Idag kan vi se låga omfångsrika stubbar som ett minne av denna händelse. Ett trettiotal stora ekar lämnades vid avverkningen och det är dessa som idag utgör Halltorps hage där den stora ekbocken har sin enda säkra förekomst i Norden.

 

Sällsynt skalbagge

Ekbockens larver utvecklas under sex år endast i solbelysta gamla och mycket grova ekar. I veden på ekarna finns ovala utflygningshål som larverna gnagt. Ett av naturvårdens stora utmaningar idag är att försöka skapa ersättningsträd till de gamla döende ek jättarna och det största hotet är glappet i åldersfördelning mellan ekarna. Frågan är om vi hinner få fram tillräckligt grova ersättningsträd så att ekbocken överlever.

 

Fakta

Storlek: 198 ha, varav 56 ha vattenområde

Beslutsår: 1979

Syfte: Bevara ett synnerligen värdefullt avsnitt av den öländska kustädellövskogens mosaik, flora och fauna. Underlätta allmänhetens upplevelse av området. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Drygt åtta km norr Glömminge tar man av vid skylten Halltorps hage och fortsätter en dryg km. Parkeringsplats finns vid Ekerumsbadet och väg 136. I reservatet finns flera olika vandringsleder att välja på. En led är anpassad för funktionshindrade.

GPS coordinates to the parking space WGS 84 decimal (lat, long): 56.79447 , 16.56657

Halltorp

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (1,5 MB): Halltorp

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län