Karum

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: KARUMS BYGATA 14, 387 92 Borgholm, Sweden
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Unikt odlingslandskap

Karum på mellersta Öland är ett unikt odlingslandskap med spår från många olika tidsperioder från äldre järnålder och framåt. På Karums alvar, ett av få alvarområden i mittlandet, ligger den berömda och välbesökta skeppssättningen Noaks ark.

 

Fascinerande grav fält

Det fårbetade gravfältet på Karums alvar är fascinerande alla årstider. På våren när de gamla ättebackarna färgas i gult, violett och vitt av blommande gullvivor, St Pers nycklar och mandelblom. På sommaren när grusslokens sirliga silvervippor vajar över landskapet och blåvingarna fladdrar behagfullt över backtimjantuvorna. En knastertorr sensommardag när nästan det enda som lyser grönt är den giftiga tulkörten som lämnats kvar i ruggar av fåren. Eller på hösten när de resta stenarna står tysta och hemlighetsfulla i morgonens dimslöjor och man tycker sig förflyttad till Ölands forntid.

 

Äldre odlingslandskap

Markerna på Karum har varit bebodda under mer än 2000 år. Husgrunder, hägnadsrester och gravar från äldre järnålder visar på en lång kontinuitet i markutnyttjandet. Dagens odlingslandskap är ålderdomligt och småskaligt och innehåller en blandning av små åkrar, alvarmarker och lövskogar på tidigare slåttermark. Utvecklingen i Karum kan följas via ett välbevarat kartmaterial som sträcker sig från 1600-talet och framåt.

 

Gamla åkerogräs

Ett av syftena med naturreservatet i Karum är att återskapa ett äldre odlingslandskap. Trettio hektar av åkermarken odlas i s.k. tresäde, vilket innebär att man odlar råg år ett, korn år två och sedan låter åkern ligga i träda år tre. Tack vare det äldre odlingssystemet och hanteringen av utsädet bevaras ovanliga åkerogräs t.ex. klätt och råglosta. På åkrarna odlas äldre grödor som gotlandsråg, ölandshavre och östgötakorn.

 

Höga naturvärden

I Karum finns en rad intressanta växter och djur. På gravfältet vid Noaks ark växer hylsnejlika, fågelarv, och alvarveronika. Ute på själva alvaret har man gjort många fynd av ovanliga insekter bl.a. ängsvägstekel och klubbsprötad bastardsvärmare. Arbetet att återskapa slåtterängar på Karum pågår. Här växer johannesnycklar, krutbrännare, ängsskära och klasefibbla.

 

Fakta

Storlek: 315,7 ha

Beslutsår: 2006

Syfte: att återskapa ett äldre odlingslandskaps natur- och kulturvärden och bevara mittlandets typiska såväl som hotade växt- och djurarter. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Från väg 136 i Rälla kör mot Högsrum. Sväng mot Gärdslösa där vägen delar sig. Efter c:a 1 km ser du gravfältet på Karums alvar. Här finns parkering som ger möjlighet att besöka gravfältet och alvarmarkerna. Efter ytterligare 1 km sväng till vänster mot byn – skylt Karum. Parkering finns på vänster sida innan byn.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.78651 , 16.64528

Karum

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (370 kB): Karum

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län