Knisa mosse

  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Buss-hjalmars väg 9, 387 73 Löttorp, Sweden
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

En av Ölands få odikade våtmarker

Knisa mosse är en av Ölands få odikade våtmarker. Den värdefulla mossen klarade sig undan utdikningsvågen som tog fart i slutet av 1800-talet, då ny odlingsmark skapades till en växande befolkning.

 

Resurs sedan forntiden

De öländska våtmarkerna har nyttjats av människan sedan förhistorisk tid för fiske, jakt, slåtter och bete. Vid Knisa mosse finns flera gravfält liksom husgrunder och spår av hägnader.

 

Mossens natur Räddas

På 1930-talet förvärvades Knisa mosse av staten och räddades från utdikning. Efter fridlysningen började dock mossen växa igen med ag och buskar, de öppna vattenytorna minskade och häckfåglar som svarthakedopping, svarttärna och årta försvann. Många fågel- och växtarter är beroende av välskötta marker och på 2000-talet har restaureringsinsater gjorts för att genom slåtter skapa fler öppna vattenytor i mossen samt genom ökat bete förbättra skötseln av de fuktiga markerna. Förhoppningen är att återfå svarttärnan som häckande art.

 

Vandra runt mossen

Runt mossen går en 5 km lång vandringsled som bjuder på fina upplevelser. I strandängar och kärr växer bl.a. orkidéer som honungsblomster, ängsnycklar och kärrknipprot. På strandängarna är klöverärten typisk medan krutbrännaren trivs på torrängarna. Har man tur kan man få se ängshök jaga över markerna.

 

Fakta

Storlek: 150 ha

Beslutsår: 1993, 2005 utvidgning av reservatet.

Syfte: att återskapa och utveckla ett varierat, odikat myrområde och dess rika växtoch

djurliv. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

400 m V Knisa by, cirka 30 km SSV Löttorp. Parkeringsplats finns strax öster om området. Närmaste busshållplats finns vid väg 136.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.05070 , 16.84975

Knisa-Mosse

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (864 kB): Knisa Mosse

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län