Lindreservatet

  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Östra gatan 21, 387 75 Byxelkrok, Sweden
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Ängar och blommande lind

Lindreservatet är ett av Ölands allra finaste naturreservat. Här finns ädellövskogar, tallskog, öppna betesmarker, alvar, kärr och örtrika slåtterängar. I reservatet kan du uppleva större bestånd av lind vilket är ytterst ovanligt idag.

 

Värdefulla ädellövt räd

Linden är ett trädslag som hade en större utbredning i vårt land under varmare perioder framförallt under bronsåldern. Många lindar, askar och ekar i området är mycket gamla och ask och lind bär spår av tidigare beskärning, lövtäkt. Ekarna har stora kronor vilket visar att de en gång vuxit i ett öppet landskap.

 

Ljuvlig blomsterprakt

I Lindreservatet finns slåtterängar med ädla lövträd och en artrik flora. Ängarna har det för Öland typiska utseendet med en blandning av helt öppna ytor och däremellan smala ridåer av träd och buskar. Under försommar och sommar kan man här uppleva en ljuvlig blomsterprakt av gullviva, St Pers nycklar, Johannesnycklar, darrgräs, höskallra, korskovall, brudsporre och nattviol.

 

Sällsynta arter

I Lindreservatet växer den sällsynta svampen linddyna på sin enda lokal i Kalmar län. På äldre lövträd växer lunglaven.

 

Trädens invånare

I lövängarna trivs många fåglar och fladdermöss som är beroende av gamla grova ädellövträd med hål i. Här förekommer den ovanliga halsbandsfl ugsnapparen och de sällsynta arterna fransfl addermus och trollfl addermus.

 

Järnålderns byar

Inom byn Torps ägor finns spåren av två angränsande järnåldersbyar, Ebberskog i norr och Åker i söder. Med sina omfattande system av husgrunder, hägnadssystem och gravar hör de till Ölands bäst bevarade lämningar från den äldre järnålderns bondesamhälle.

 

Fakta

Storlek: 76 ha

Beslutsår: 2000

Syfte: att bevara naturskogsartad blandädellövskog, naturskogsartade barr och blandskogar, slåtterängar, torrängar, alvarmarker samt våtmarker med den flora och fauna som hör till dessa biotoper. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Lindreservatet är beläget 2 km öster om Byxelkrok vid Torp. Följ vägvisning naturreservat, Lindreservatet.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.31967 , 17.02925

Lindreservatet

 

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (695 kB): Lindreservatet

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län