Petgärde och Djurstad

  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Petgärde 113, 387 91 Borgholm, Sweden
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Våtmarker med rikt fågelliv

Petgärde- och Djurstad träsk är bevarade delar av Ölands förr så omfattande våtmarker. Här häckar ängshök, brun kärrhök, gråhakedopping, vattenrall, småfläckig sumphöna och enkelbeckasin.

 

Våtslåttermarker

Petgärde och Djurstad träsk utnyttjades i äldre tider som slåttermarker men i början av 1900-talet dikades båda områdena i syfte att skapa mer jordbruksmark. På senare år har naturvården arbetat med att återställa de naturliga vattenståndsväxlingarna. Detta tillsammans med slåtter och bete är viktigt för att återskapa områdenas rika fågelliv och flora.

 

Våtmarkernas karaktär

Djurstad träsk består av ett agkärr, en tidigare sjö som torrlagts, samt partier som torkar ut under sommaren. Petgärdeträsk utgörs huvudsakligen av ag- och bladvassbestånd, öppna vattenytor, fuktiga betesmarker och rikkärr med orkidéer. Här kan du finna brudsporre och kärrknipprot. På fuktängarna växer bl.a. slåtterblomma och majviva.

 

Fågeleldorado

En morgon i maj bjuder ofta på sång av näktergalar och kärrsångare från videbuskagen. I vassarna spelar rörsångare och sävsparv och man kan få syn på både ängshök och brun kärrhök. Den stiliga gråhakedoppingen med sitt grisliknande skrik, är en av områdets karaktärsarter. Kvällsutflykten kan vara en upplevelse med röster från gräshoppssångare, vattenrall och småfläckig sumphöna. I skymningen låter även spelande enkelbeckasin, eller horsgök som den också kallas, höra sitt karaktäristiska vibrerande läte.

 

Fakta

Storlek: Petgärde 111 ha, Djurstad 87 ha

Beslutsår: Petgärde 1978, Djurstad 1980

Syfte: att bevara för floran och faunan, främst fågellivet värdefulla våtmarksområden. Områdena ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Petgärde och Djurstad träsk ligger på Ölands östra sida cirka 17 km NO Borgholm och cirka 5 km S Föra. I reservatet finns parkeringsplats och flera fågeltorn.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.96851 , 16.84872

Petgärde

 

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (1 MB): Petgärde och Djurstad

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län