Rönnerum-Abbantorp

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: HÖGSRUMSVÄGEN 84, 387 92 Borgholm
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Hjärtat av mittlandsskogen

Rönnerum-Abbantorp ligger i hjärtat av mittlandsskogen och består av olika ädellövskogar, betade torrängar, kalkfuktängar och våtmarker. Centralt i området ligger Rönnerums fornby, en av Ölands mest fascinerande järnåldersmiljöer.

 

Ljuvlig försommarvandring

Som ett ljusöppet rum omslutet av grönskande ädellövskogar ligger de öppna betesmarkerna vid Rönnerums fornby. Att vandra över de enbuskbeklädda, örtrika torrängarna en försommardag, när den nyutslagna grönskan skiftar i olika ljusgröna nyanser, askarna håller på och vecklar ut sina blad och hagtornen blommar i vitt är en ljuvlig upplevelse.

 

Röster i fågelkören

Fågelkören i de stora ädellövskogsbestånden i Rönnerum-Abbantorp är mycket njutbar. Grönsångare, härmsångare, svarthätta, svartvit flugsnappare, stenknäck, lövsångare, bofink och rödhake gör dig sällskap med sin sång. I reservatet finns en av Sveriges största avenboksskogar. Ibland bildar avenboken rena bestånd men ofta ingår inslag av lundalm, ask, ek och björk.

 

Sällsynta arter

I reservatet har ovanliga fågelarter som bivråk och stenknäck starka fästen. Sommargyllingen är en tillfällig gäst. På blommande hagtorn trivs den mindre ekbocken och på kalkfuktängarna honungsblomstret.

 

Sevärd järnåldersby

Rönnerums fornby är en av Ölands bäst bevarade järnåldersbyar. Inom ett område på ungefär 1,2 hektar ligger tio husgrunder omgivna och förbundna av stenhägnadsrester. Även bybrunnen finns bevarad. I väster ligger en mängd odlingsrösen med små åkertegar emellan. Åt sydväst finns ett gravfält med ungefär 100 gravar. Troligtvis har detta utgjort det forntida Rönnerums begravningsplats.

 

Fornminnen knyts samman

Här i Mittlandskogens hjärta ligger flera spännande fornlämningsmiljöer. Från Rönnerums fornby är det inte långt till Ismanstorps fornborg i öster, Odens fl isor i norr och Noaks ark på Karums alvar längst i nordost.

 

Fakta

Storlek: 524 ha

Beslutsår: 2004

Syfte: Skydda och vårda värden knutna till fornbyn, borgvägen, ädellövskog, avenbokskog,

ädellövhagmarker, torrängar och kalkfuktängar med dess flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Cirka 2 km SO Högsrums kyrka. Området kan nås från allmänna vägen HögsrumIsmantorp, parkeringsplats finns vid Odens flisor, samt via en enskild mindre väg från Rönnerums by, där det också finns parkeringsplats.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.76669 , 16.61910

Rönnerum---Abbantorp

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (920 kB): Rönnerum – Abbantorp

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län