Runstens Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: RUNSTEN 28, 386 94 Färjestaden, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Runstens kyrka är belägen på östra landborgen i södra Runstens by. Förbi kyrkogården i väster går den södra bygatan och ifrån väster ansluter vägen från Glömminge.

Utanför kyrkogårdsmuren i väster är kyrkplanen och tvärs över vägen ligger församlingshemmet och biblioteket i den gamla folkskolan, uppförd 1865. Tidigare låg sockenstugan här.

Lite längre västerut är dagens skola som byggdes 1949-50. Norr om kyrkan ligger prästgården vilken uppfördes 1828. Gården ägs ännu av stiftet men hyrs ut till privatpersoner.

Ladugårdslängan som till viss del utgör kyrkogårdens norra begränsning är uppförd 1702. Norr, söder och väster om kyrkan breder byn ut sig. I öster ligger det före detta arrendebostället från 1917.

 

Kyrkan

Runstens första stenkyrka tillkom under 1100-talet vilket för Öland var en intensiv kyrkobyggnadsperiod.

Byggnaden bestod ursprungligen av kor och absid i sten och långhus i trä. Relativt omgående byggdes dock även långhuset i sten. Därefter tillkom torn i väster.

Med tiden, troligen under 1200-talets första hälft byggdes även ett torn i öster så att byggnaden blev en klövsadelskyrka. Denna reparerades och byggdes på under de följande århundradena.

År 1832 togs de första ritningarna till en ny kyrka fram av Nils Isak Löfgren. Dessa reviderades av Johan Carlberg vid Överintendentsämbetet. Därefter gjorde även församlingen vissa förändringar av ritningarna på eget bevåg.

Den gamla kyrkan började rivas på våren 1836 och parallellt med det arbetet började den nya kyrkan byggas norr om den gamla. Långhuset stod klart samma år och två år senare tornet. Arbete leddes av byggmästare Peter Isberg, Algutsrum.

Den nya kyrkan domineras exteriört och interiört av nyklassicistiska stildrag till exempel de rundbågiga fönsteröppningarna och det ljusa och luftiga kyrkorummet. Av tidigare kyrkors inventarier märks främst en dopfunt av sandsten daterad till perioden omkring år 1225. I sakristians vägg finns en runsten inmurad och inne i vapenhuset finns äldre gravhällar upphängda på väggarna. Ytterligare en äldre gravhäll ligger framför ingången till vapenhuset.

 

Minneslund

En minneslund invigdes 1994 i det nordvästra hörnet av kyrkogården. Runt en äldre vård, från 1700-talet i vilken minneslund ristats in, är en plantering och plats att ställa blomvaser. I området växer att antal lönnar och hela ytan är insådd med gräs.

 

Byggnader

Bårhuset är inrett i en del av den gamla ladugårdslängan till prästgården från 1702. Detta gjordes 1961 och förslaget togs fram av byggmästare Lage Olsén. Bårhuset har portar av brunmålat trä. Byggnaden är putsad och avfärgad i vitt och har ett tak av tegel.

Personalutrymmen, förråd och toalett för allmänheten finns i ett rött trähus med tegeltak. Huset uppfördes utanför kyrkogårdsmuren i öster 2003.

Norr om personalbyggnaden finns en liten rödmålad träbod med pulpettak. Byggnaden flyttades dit år 1962 från prästgården. I boden står församlingens likvagn. Vagnen användes vid en begravning år 2006.

 

Övrigt

En fattigbössa, från 1732, står till höger utanför huvudgrinden på kyrkplanen i väster. Den renoverades, allt trä byttes ut, 2002 av Jan Erik Johansson, Norra Bäck.

Ett stort antal vårdar vilka tagits ur bruk står uppställda längs kyrkogårdens östra mur. Övervägande delen är från 1800-talet och tidigt 1900-tal men en kalkstensvård är från 1772. Flera vårdar är av gjutjärn men ett stort antal är också av kalksten. Flera av kalkstensvårdarna är starkt beväxta med lava och går inte att läsa. Delar till vårdar samt omgärdningar i form av gjutjärnsstaket finns även på utsidan av muren.

Längs kanterna på Södra sidan står små kalkstenar med gravradernas nummer på.

 

Källa: Kalmar Läns Museum