Södviks sjömarker

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Östra Södvik 99, 387 73 Löttorp, Sverige
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Unika havsstrandängar

Längs Södviken på nordöstra Öland finns några av landskapets vackraste och värdefullaste havsstrandängar skapade genom årtusenden av beteshävd. Området är en fågellokal av internationell klass.

 

Områdets karaktär

Kuststräckan mellan Södvik och Östra Vässby skiljer sig markant från övriga delar av sjömarkerna. Kusten är här långgrund och betydligt flikigare än vanligt. Ute i viken finns många små öar och grund. Det som idag är land låg länge under havets yta. Den extremt flacka kusten medför att havsstrandängarna är ovanligt breda och variationsrika. Sjömarkerna har formats av människan som under årtusenden låtit sina kor och får gå här och beta. Området utgörs idag av fyra naturreservat: Södvik, Hjälmstad, Marsjö och Östra Vässby.

 

Värdefulla fågelmarker

Södviken är en klassisk fågellokal som årligen lockar stora skaror av fågelskådare. Många flyttfåglar rastar här, framförallt under hösten t.ex. kustsnäppa, småsnäppa, kustpipare och prutgås. Exempel på häckande vadarfåglar i området är kärrsnäppa, tofsvipa, större strandpipare och rödbena. Sjömarkerna erbjuder också boplatser åt skärfläcka och rödspov. När skärfläckan kom tillbaka till Öland på 1940-talet var det just vid Södviken som den började häcka även om antalet par minskat på senare år.

 

Betesväxter

I områdena närmast havet växer t.ex. smultronklöver, gåsört, kustarun och strandkrypa. På lite högläntare betesmark trivs majviva, älväxing, backtimjan och backklöver. I partier av strandängen som ibland torkar ut växer den endemiska arten baltisk strandmalört. Strandnål, glasört och saltört är andra inslag.

 

Spår av människor före oss

Fornlämningar i form av hägnadsrester och gravfält finns framförallt i de västra delarna av området som tidigt steg ur havet. Sjömarkernas rika gåvor var framförallt ved och gott bete liksom vilt och fisk.

 

Fakta

Storlek: Östra Vässby 222 ha, Marsjö 140 ha, Hjälmstad 35 ha, Södvik 79 ha

Beslutsår: 2000 och 2001

Syfte: att bevara betestraditionen och livsmiljön för sjömarkernas flora och fauna. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden Natura 2000.

 

Hitta hit

Sväng från väg 136 på norra Öland av vid Södvik. Kör på en liten väg mo SÖ c:a 2 km till du kommer till parkeringsplats och information vid Södviken.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 57.04359 , 16.90890

Södviks-sjömarker

 

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (670 kB): Södviks Sjömarker

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län