Stormaren

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Torngårdsvägen, 380 65 Degerhamn, Sverige
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Alvarets djupaste sjö

Stormaren är belägen i en tydlig svacka i berggrunden och är den djupaste av alvarsjöarna. Stormaren är fågelskyddsområde med tillträdesförbud under häckningstid och här häckar flera sjöfågelarter.

 

Doppingar, gäss, rovfåglar

I Stormaren häckar smådopping och svarthakedopping och har man tur ser man dem på våren i anslutning till starr- och vassruggar. Av sällsynta änder förekommer bl.a. skedand och årta. Under senare år har vattenrall och enkelbeckasin ökat i antal i området. På sommaren uppehåller sig ofta flockar med grågäss vid sjön. Gåsfamiljen håller ihop under flyttningen till och från övervintringsplatserna så att ungarna lär sig hitta vägen. Övervintringsställena för grågäss ligger numera oftast i Holland. Vid Stormaren kan man också få se rovfåglar. Brun kärrhök och ängshök jagar då och då i området. På höstarna syns ibland blå kärrhökar och fjällvråkar. Även örnar kommer hit; den mäktiga havsörnen och senare på hösten kungsörn.

 

Varierade marker

Inom Stormarens naturreservat är markerna mycket varierade. Närmast sjön finns våtmarksområden med vass- och starrarter, säv och vattenklöver och fuktängar med ängsvädd och krissla. Öster och söder om sjön ligger vätar som torkar ut under sommaren. Alvarmarkerna inom reservatet domineras av hedar med ölandssolvända och fårsvingel som typiska arter samt hällmarker med karstsprickor i kalkstenen. Inom områdets västra och centrala delar förekommer djupare jordlager med örtrika torrängar och fuktängar. Torrängarna är välbetade och här fi nns typiska växter som brudbröd, solvända, småfingerört, lundtrav, vildlin, ängshavre, praktbrunört och darrgräs.

 

Fakta

Storlek: 213 ha

Beslutsår: 2002

Syfte: att bevara och vårda ett för fågellivet synnerligen värdefullt våtmarksområde och omgivande fuktängar och alvarmarker med rik flora. Natura 2000område.

 

Hitta hit

Följ väg 136 på Öland c:a 37 km söderut. Sväng vid Södra Möckleby mot Torngård över alvaret. Ungefär mitt på alvaret finns Gräsgårdsbrottet med parkering, information och rastplats. Härifrån når du reservatet till fots, cirka 1 km.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.35259, 16.46335

 

Att tänka på, Observera att det från den 1 april till den 31 juli, råder beträdnadsförbud i området

 Stormaren

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr (620 kB): Stormaren

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län