Vickleby ädellövskog

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Runsbäcksvägen, 386 93 Färjestaden, Sweden
Läge: Södra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

”den skönaste lund man någonsin sett”

När Linné på 1700-talet red genom Vickleby betraktade han ”de skönaste lundar man någonsin sett.” Marken i Vickleby ädellövskog är i maj ett hav av blåsippor, vitsippor och gulsippor med inslag av purpurfärgad nunneört och vårärt.

 

Ölands kustädellövskogar

För bara några hundra år sedan fanns frodiga ädellövskogar längs Ölands västra kust mellan Borgholm och Smedby. Större delen av detta område är idag åkermark eller har planterats med barrskogar. I Stora Vickleby finns lövskogen kvar. Buskskiktet utgörs, liksom i flertalet öländska lundar och lövskogar, av storvuxna hasselbuskar. Vicklebyskogen är en blandning av olika skogstyper. Hasselrika ekskogar är vanligast men här finns också på fuktigare marker askskog och alsumpskog.

 

Rik vårflora

I de hasselrika ekskogarna finns en rik vårflora med bl.a. blåsippa, vårärt och gullviva. Ekarna har ofta vida kronor vilket visar att skogen tidigare varit en lövrik ängsmark. Fram på sommaren tätnar krontaket och då tar växter som skogsbingel, kirskål och lundgröe över. I de almdominerade delarna trivs arter som underviol och tandrot. Här finns också fuktstråk med täta alsumpskogar där alarna står på höga socklar och ger skogen en lite trolsk karaktär. Högvuxna arter som jättestarr och älgört är typiska.

 

Röster i fågelkören

Lövskogen vid Vickleby har ett rikt fågelliv. Vid en inventering fann man att 41 fågelarter häckade i den skyddade delen av skogen. Till de vanligaste häckfåglarna hör bofink, rödhake, lövsångare och grönsångare. Exempel på lite mer sällsynta arter är stenknäck, stjärtmes, mindre hackspett och skogsduva.

 

Svampar och lavar

I skogen finns sällsynta svampar bl.a. gul lökspindling, lundvaxskivling och oxtungsvamp. Av sällsynta lavar kan nämnas mjölig klotterlav, rikfruktig blemlav och olivklotterlav.

 

Fakta

Storlek: 47,5 ha

Beslutsår: 1999

Syfte: Bevara ett representativt avsnitt av den öländska kustädellövskogen med dess biologiska mångfald. Området ingår i EU:s ekologiska nätverk av skyddade områden, Natura 2000.

 

Hitta hit

Reservatet ligger 5 km S Färjestaden. Från hamnen i Färjestaden tar man kustvägen mot Mörbylånga. Intill denna ligger reservatet efter cirka 7 km, på höger sida om vägen. Håll ögonen öppna efter en reservatsskylt infarten till skogen är lätt att missa.

GPS koordinater till parkeringen WGS 84 decimal (lat, long): 56.59527, 16.43953

Vickleby Lövädelskog, Öland Sverige

Karta: Naturcentrum AB, Stenungsund.

Ladda ner Länsstyrelsens broschyr över (415 kB):Vickleby Ädellövskog

Ladda ner hela Länsstryrelsens broschyr (19 MB)Utflyktsguide Öland

© Lantmäteriverket, Ur Geografiska Sverigedata, översiktskartan Dnr. 106-2004/188”

Källa: Länsstyrelsen i Kalmar län