Att skåda rovfågel på Öland

Visst är rovfåglar spännande, oavsett hur vanliga eller sällsynta de är. Variationen mellan olika arter, inom en art och mellan olika åldrar är nästan oändlig. Ändå kan man ibland under de sämsta förhållanden direkt känna igen vilken art det är, medan man andra gånger kan grubbla sig tokig över vad det kan vara. Känns det igen?

Allmänt

Generellt för rovfågelskådning gäller att det många gånger rör sig om observationer på ganska långa avstånd så därför är handkikare kompletterat med tubkikare nästan ett måste. Man skannar lämpligen av luftrummet med handkikare och går därefter över till tuben när man hittat något intressant objekt.

Under den varma årstiden kan dock värmeflimmer (uppvärmd luft från markytan som stiger uppåt under dagen) göra det svårt med alltför kraftig förstoring på tubkikaren, varför ett s.k. zoomokular är att föredra.

Aftonfalk, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandAftonfalk, © Lars Lundmark

Havsörn, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandHavsörn, © Lars Lundmark

Flertalet rovfåglar, framförallt de med lite större vingspann, utnyttjar gärna termiken, alltså de varma uppåtvindar som bildas över öppna markytor soliga dagar. För rovfågelspaning är tiden mellan kl. 10 till kl. 15 bäst, även om fåglarna förstås kan bli aktiva tidigare än så, inte minst under sträcktider.

Sträckande rovfåglar på västra sidan av ön följer ofta landborgen/västra landsvägen medan de som sträcker längs östra sidan gärna följer östra landsvägen. Ölands norra udde är bra om våren/försommaren, gärna med sydlig eller sydostlig vind, då de ofta lämnar ön eller vänder häruppe. Ölands södra udde är på motsvarande sätt oftast bäst på hösten, gärna med vind från nordsektorn.

För nybörjaren kan just gruppen rovfåglar kännas svår att få grepp om.  Många arter uppvisar en stor variation i dräkterna och har dessutom komplicerade ruggningsmönster. Att man ofta ser fåglarna på långa avstånd med värmeflimmer, som suddar ut detaljer, gör inte rovfågelskådandet lättare.  Ett gott tips är att ta hjälp av mer erfarna skådare som det brukar finnas gott om på Öland, varför inte delta i någon av ÖOFs guidade exkursioner.

Bra rovfågellokaler på Öland

En kort presentation över lämpliga lokaler från norr till söder. För mer information om respektive lokal, se boken ”Fågellokaler på Öland”, utgiven av Ölands Ornitologiska Förening (ÖOF).

 1. Ölands norra udde – Bäst tid på året är maj/juni, gärna med sydlig/sydostlig vind. Stanna vid parkeringen intill rondellen och spana från de öppna markerna strax söder därom mot den sydliga sektorn. Många rovfåglar dyker upp över skogsridån i sydväst när termiken väl har kommit igång. GPS: 57.36670, 17.09110
 2. Ölanda flygfält – Även här är maj/juni bäst tid på året. Platsen ligger drygt 2 km sydväst om Nabbelund, skyltat flygplats. Området består av en öppen sandhed som utgör själva flygplatsen, omgärdad av skog. Stanna vid parkeringen och spana av luftrummet. GPS:  57.32880, 17.05274
 3. Hornsjön – Vår/försommar är den bästa tiden här. Hornsjön ligger nordväst om Löttorp, kör först mot Alvedsjöbodar och sväng sedan av mot Horns Kungsgård. Passera denna och efter ca 1 km ligger det en parkering på höger hand. Följ vandringsleden mot Klosterholmen och strax norr om denna ligger fågeltornet. Spana främst över Hornsjöns norra del, där lärkfalk och fiskgjuse ofta ses. GPS: 57.19203, 16.92353
 4. Hörninge mosse – Ligger ca 3 km OSO Köpingsvik. Det finns flera sätt att ta sig till mossen, ett är att köra mot Solberga och ta av österut mot Hörninge. Där finns en iordningsställd P-plats. Stigar leder fram till flera bra obs-platser/plattformar som man kan spana av området från. Lokalen är bra under vår/försommar. GPS:  56.86233, 16.76705
 5. Kapelludden – Lokalen är bra under såväl vår som höst, men kan ge något även under andra årstider. Sväng av mot Kapelludden 4 vid Bredsättra kyrka och stanna vid P-platsen. Spana mot västsektorn över strandängarna och över skogen där bakom. Om det blåser går det att ta skydd bakom någon av sjöbodarna. GPS:    56.82022, 16.83870
 6. Karums alvar – Bäst under vår/försommar. Sväng av österut mot Högsrum vid Rälla och kör drygt 3 km, ta därefter norrut mot Gärdslösa ca 500 m. Stanna vid skeppssättningen Noaks ark och gå upp på åsen där man har bra uppsikt över området. GPS: 56.77445, 16.62514
 7. Stentippen – Bra under vår/försommar/sommar. Vid Folkhögskolan i Skogsby, söder om Färjestaden, sväng av mot Kalkstad. I Kalkstad fortsätt mot Lenstad. Halvvägs dit har en drygt 10 m hög tipp med schaktmaterial anlagts norr om vägen. Sväng av vägen och gå upp på tippen, där du har en milsvid utsikt över Mittlandsskogen. GPS: 56.61133, 16.54379
 8. Möckelmossen – Är väl värd ett besök året om. Sväng österut mot Stenåsa vid Resmo. Halvvägs dit ligger denna alvarsjö norr om vägen. Här finns en stor P-plats som man kan spana åt alla vädersträck ifrån. På grund av de stora öppna ytorna med kalksten i dagen bildas här varma dagar ypperlig termik som såväl rovfåglar som tranor, storkar m.fl. termikflygare attraheras av. GPS: 56.52795, 16.52041
 9. Stormaren – Bra under såväl vår, sommar som höst. Fågelskyddsområdet Stormaren ligger ca 2 km öster om S. Möckleby, söder om vägen mot Solberga. Vid Stormaren finns P-plats norr om vägen, varifrån man har god överblick över markerna. Stora alvaret mellan S. Möckleby och Solberga är relativt smalt och hela den sträckan är intressant ur rovfågelsynpunkt. GPS:  56.35256, 16.46334
 10. Vägen Grönhögen mot Eketorps borg – Området är bra året runt för rovfåglar. En bra obsplats är den P-plats som ligger lite norr om avfarten mot Eketorps borg längs östra landsvägen. Där är det bra runtom sikt över området. Hela sträckan Grönhögen till Eketorps borg, såväl norr om som söder om vägen, är bra för rovfåglar. GPS: 56.29342, 16.49969
 11. Sibyllas jaktstuga – Området är en av Ölands bästa platser för rovfågelspan, framförallt under vår, sommar och höst, men även under vintern. Mitt emellan Ottenby Kungsgård och Ås kyrka finns en P-plats på norra sidan av vägen där man har bra uppsikt såväl söderut över Ottenbylund som norrut över alvarmarkerna. GPS: 56.23767, 16.43266
 12. Ölands södra udde – Vid södra udden löper en låg ås i nord/sydlig riktning, precis norr om fågelstationen. Denna går under benämningen ”Gubbhyllan” och från denna har man bra översikt över hela södra udden, upp mot Ottenbylund och ut över Schäferiängarna. GPS: 56.19887, 16.40011

Regelbundet häckande rovfåglar på Öland

Bivråk

Flyttfågel från tropikerna, som kommer först i maj och lämnar i augusti/september. En ovanlig häckfågel i skogsområden på ön.

Röd glada

Flyttfågel som rör sig i öppna marker/jordbrukslandskap. Uppskattningsvis 5-10 individer brukar röra sig runt ön, från mars till oktober. Nytillkommen häckfågel under 2010-talet.

Havsörn

Häckar med 15-20 par på ön, företrädesvis på östra sidan och har en stadig ökningstakt. Under höst/vinter ökar antalet övervintrande örnar på grund av inflöde öster och norr ifrån. Dessa koncentreras företrädesvis vid sjöfågelrika områden runt ön.

Brun kärrhök

Flyttfågel som häckar med ett 50-tal par, i både våtmarker och jordbruksområden. Ökar stadigt som häckfågel.

 

 

 

Röd Glada, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandRöd Glada, © Lars Lundmark

 

 

Ängshök, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandÄngshök, © Lars Lundmark

Blå kärrhök

Har häckat vid ett par tillfällen, dock sällsynt. Regelbunden genomsträckare vår och höst och vissa individer övervintrar på ön.

Ängshök

Flyttfågel och en av landets mer ovanliga häckfåglar. Antalet häckande par varierar mellan åren, men det öländska beståndet utgör omkring två tredjedelar av hela Sveriges population. Häckningsbiotoper är framförallt agmyrar, tokmarker och jordbruksmark.

Duvhök

Relativt sparsam som häckfågel och förekommer i skogsområden och mindre dungar över större delen av ön. Ses mer under senhöst och vinter, då många flyttande ungfåglar passerar förbi.

Sparvhök

Ganska vanlig häckfågel i skogsområden och dungar över större delen av ön. Stort inflöde av flyttande ungfåglar sker under hösten.

Ormvråk

Mycket allmän häckfågel i skogsområden och skogsdungar över hela ön. Många ungfåglar lämnar ön på hösten, men arten är ändå en allmän övervintrare.

Kungsörn

Enstaka häckningsförsök har genomförts under de senaste åren. Annars observeras arten sporadiskt, framförallt under september till mars. De flesta observationerna sker på Stora alvaret.

Fiskgjuse

Flyttfågel som häckar sällsynt med några par på norra ön. Ses ofta fiska i Hornsjön.

Tornfalk

Häckfågel som under senare år har ökat i antal. Vanligare på södra och mellersta delen av ön i öppna marker. Flyttfågel som kan övervintra med enstaka individer.

 

 

Fiskgjuse, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandFiskgjuse, © Lars Lundmark

Stenfalk

Enstaka häckande par i skogsdungar, företrädesvis på södra Öland. Många passerar ön under vår och höst och vissa individer kan övervintra.

Lärkfalk

Mindre allmän häckfågel i skogsområden, gärna nära sötvatten, där de lever av större insekter. Flyttfågel från tropikerna, varav många är förbiflyttande såväl vår som höst.

Regelbundna besökare

Brun glada

Regelbunden besökare, ses med 5-10 ex årligen under vår/sommar/höst.

Stäpphök

Totalt har mer än 130 ex setts genom åren. Normalt ses 1-5 ex årligen, med undantag för enstaka år med högre antal. Observeras huvudsakligen under vår- och höststräcket.

Aftonfalk

Årlig besökare under vår, sommar och höst. Flertalet ses under vår och försommar (maj-juni).

Jaktfalk

Drygt 60 fynd har gjorts av denna stora falk, som dock ej ses årligen. Flest fynd görs januari – mars och september – december och utgörs oftast av ungfåglar.

Pilgrimsfalk

Från låga fyndsiffror på 1960- och 1970-talet kunde man skönja en svagt ökande trend från mitten av 1980-talet. Därefter har antalet fynd glädjande nog ökat stadigt under 1990- och framförallt 2000-talet. Ses under årets alla månader men framförallt i september och oktober.

Flertalet observationer görs längs de öländska sjömarkerna (strandängarna) på öns östra sida, där de jagar sjöfågel, vitfågel, kråkfåglar mm.

Sällsynta arter

Av de mer sällsynta rovfåglar som ses på Öland dominerar mindre skrikörn, följt av större skrikörn, ormörn och stäppörn.

Mindre Skrikörn, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandMindre Skrikörn, © Lars Lundmark

Större Skrikörn, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandStörre Skrikörn, © Lars Lundmark

Ormörn, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandOrmörn, © Lars Lundmark

Stäppörn, Lars Lundmark Rovfåglar ÖlandStäppörn. © Lars Lundmark

Ölands-fåglar-ÖOF Öland


Källa
: Ölands Fåglar © Ölands Ornitologiska Förening ÖOF (författare detta kapitel: Hans Ackered)

Bilder: se respektive bild

Boken: Ölands Fåglar (496 sidor) kan beställas på Naturbokhandeln
ISBN: 9789188124555