Egby Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Egby 83, 387 95 Köpingsvik, Sverige
Läge: Mellersta Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Egby kyrka och kyrkogård ligger mitt emellan de båda byarna Egby och Sandby utmed vägen som går från Föra i norr till Ottenby i söder längs Ölands östra sida.

Socknen är belägen rakt öster om Köpingsvik på öns norra halva. De båda byarna är typiska öländska radbyar där gårdarna ligger på rad utmed landsvägen. Öster om kyrkan låg tidigare socknens fattigstuga. Idag är detta åkermark. Intill kyrkan ligger flera gårdar med aktiva jordbruk.

 

Kyrkan

Den första stenkyrkan i Egby uppfördes troligen i mitten av 1100-talet. Före denna byggnad bör en träkyrka ha funnits men var denna byggnad stod är inte känt. Stenkyrkan bestod av långhus, kor med absid och sakristia vid korets norra sida. Av denna byggnad återstår idag korets yttermurar och absiden samt långhusets mur i söder och de undre delarna av långhusets murar i norr och väster.

I slutet av 1100-talet och början av 1200-talet byggdes kyrkan om till en försvarskyrka med bl.a. en profan övervåning. I mitten av 1200-talet tillkom troligen också vapenhuset på långhusets södra sida.

Under 1700-talet gjordes fler reparationer av kyrkan men 1815 befann sig byggnaden i ett bedrövligt skick. Dessutom var kyrkan trång för den växande befolkningen i socknen. 1817 påbörjades arbetet med den omfattande renoveringen av den medeltida kyrkan. Delar av väggarna murades om och i väster byggdes ett torn. Arbetet leddes av murarmästarna Pettersson och Berg, Kalmar. Arbetet med kyrkans inredning och måleri dröjde till 1830-talet. Kyrkan har sedan den byggdes genomgått flera reparationer. Den senaste mera omfattande gjordes 1959. I samband med denna undersöktes murverket.

 

Minneslund

Minneslunden ligger norr om sakristian utmed kyrkogårdsmuren. Platsen omges av en liguster häck. In i minneslunden leder en gång belagd med kalkstensflis. I norra delen av platsen står ett träkors och framför det finns en rabatt för rosor och sommarblommor.

 

Byggnader

I kyrkogårdens nordvästra hörn står en byggnad som idag rymmer förråd och verkstad. Byggnaden har en spritputsad fasad med släta omfattningar. Pulpettaket är belagt med tegel och snickerier är svartmålade. Byggnaden är troligen den bod som byggdes av Olof Olofsson 1774 och som användes som bårhus. År 1800 togs beslut om att utvidga byggnaden men det är inte känt om det beslutet verkställdes. .

 

Källa: Kalmar Läns Museum