Källa Gamla Kyrka

  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
  • Visit Öland
Adress: Källahamnsvägen 77, 387 73 Löttorp, Sverige
Läge: Norra Öland
FavoriteLoadingAdd to My Map
Visa på Google karta

Kyrkomiljön

Källa gamla kyrka ligger utmed vägen till Källa hamn. Källa hamn var under lång tid en av nordöstra Ölands viktigaste hamnar. Kring kyrkan ligger Vi alvar med gott om fornlämningar från järnåldern.

Kyrkplatsen är alltså en gammal centralplats i Källa socken. Öster om kyrkan ligger idag en blandad småhusbebyggelse med såväl sommarboende som permanentboende.

 

Kyrkan

Vid utgrävningar av Källa kyrka 1971-72 fann man under den stenkyrka som idag finns på platsen, ett tjockt lager med sot och brandrester. Detta tolkades som att stenkyrkan haft en föregångare i form av en träkyrka. Denna bör i så fall ha funnits redan under 1000-talet. Man fann också gravsättningar under sotlagret inom träkyrkans tidigare väggar. Stenkyrkan började byggas omkring 1170. Då byggdes kyrkans torn antingen i anslutning till träkyrkan eller i form av en fristående kastal.

I början av 1200-talet försvann träkyrkan och långhuset av sten började byggas. Under århundradet byggdes långhuset ut efterhand så att det fick ett fullbrett kor och två våningar över kyrkorummet. Västtornet sänktes och en takryttare av trä byggdes mitt på långhusets tak. I mitten av 1200-talet tillkom vapenhuset i söder. Under de följande århundradena gjordes endast mindre förändringar av byggnaden.

På 1600-talet belades taket med spån. Man ändrade också fönstren. På 1760-talet byggdes sakristian och tornet ändrades om. Man utfördes också flera reparationer och mindre ombyggnader.

En större renovering och ombyggnad gjordes 1802-1807. Invändigt togs de medeltida valven bort och ersattes av ett trätunnvalv. Interiört putsades kyrkan. Fönstren gjordes större och takryttaren togs bort.

Fortsättningsvis under 1800-talet utfördes underhållsarbeten men på 1850-talet visade en besiktning av kyrkan att mer omfattande åtgärder var nödvändiga. Man började då fundera på att bygga en ny kyrka. Diskussionerna om var den nya kyrkan skulle byggas blev dock utdragna och först 1882 inköptes marken där Källa nya kyrka ligger.

Den gamla kyrkan övergavs men Vitterhetsakademin förbjöd församlingen att riva den. Inredning från ombyggnaden i början av 1800-talet fick dock avlägsnas. En del återanvändes och annat såldes.

Den gamla kyrkan förföll. Intresset för byggnaden skulle dock vakna igen. År 1911 beviljade regeringen medel för att reparera kyrkan och år 1928 beslöt kyrkostämman att kyrkan skulle överlämnas till Vitterhetsakademin. Under 1900-talet har flera reparationer utförts bl a 1960-61 och 1978.

Idag ägs kyrkan av Riksantikvarieämbetet och drivs som museum och används förutom som museum för bröllop och konserter.

 

Byggnader

Vid parkeringen i söder finns en byggnad som rymmer toaletter för besökare. Byggnaden har

sadeltak belagt med papp och stående brun träpanel.

 

Övrigt

Vid kyrkogårdens ingång i söder står en informationstavla från Riksantikvarieämbetet som

berättar om platsens historia.

 

Källa: Kalmar Läns Museum